Chèche konnen si ou kalifye pou asirans dan ak asirans sante bon kalite epi ki pa chè. Pou fè sa, itilize zouti kalkilatris pri nou an.

Continue

Kalkilatris Pri

Estime peman mwen pa mwa Kounye a

Depi nesans jiska laj 18 tan, timoun Florida yo kalifye pou pwoteksyon depi nan tèt jouk nan zòtèy , menmsi youn oswa toulède paran yo ap travay. Si ou enterese aplike pou asirans Florida KidCare pou pitit ou (yo), itilize kalkilatè pri senp sa a pou estime kantite lajan peman pa mwa o ta vin ye. Pifò fanmi yo pa peye anyen ditou, epi anpil ladan yo peye egzakteman $15 oswa $20 pa mwa pou tout timoun ki nan fanmi yo.

Tanpri ranpli tout espas yo.

DO Include:

  • Your spouse
  • Your children under 21 who live with you
  • Your unmarried partner who needs health coverage
  • Anyone you include on your tax return, even if they don’t live with you
  • Anyone else under 21 who you take care of and lives with you

You DON’T have to include:

  • Your unmarried partner who doesn’t need health coverage
  • Your unmarried partner’s children
  • Your parents who live with you, but file their own tax return (if you’re over 21)
  • Other adult relatives who file their own tax return

 
$

Pran revni brit la (lajan ou touche nan yon ane almannak 12 mwa anvan yo retire nenpòt dediksyon) pou chak moun ki nan fanmi ou epi adisyone yo ansanm. Kantite lajan sa a ap reprezante Revni Anyèl ou.

Pou kalifye pou asirans Florida KidCare, yon timoun dwe se yon sitwayen Etazini oswa imigran ki gen rezidans legal epi li dwe satisfè tout lòt kondisyon kalifikasyon yo. Chwa pwoteksyon yo disponib pou kalifye timoun yo depi lè yo fèt jouk nan fen laj 18 tan.

Enpòtan: Rezilta ou yo depannde presizyon enfòmasyon ou bay yo. Kalkilatè sa a pa garanti n ap aksepte aplikasyon ou ni li pa detèmine si pitit ou kalifye.

Continue

Bon Jan Avantaj

Lè nou t ap kreye Florida Kidcare, nou te panse ak timoun yo. Se sa ki fè asirans nou an bay pitit ou aksè nan sèvis yo bezwen nan chak etap kwasans ak devlopman yo. Yo resevwa sèvis sante ak swen dan nan plan bon kalite ki ofri yon lis ak plizyè doktè, espesyalis, lopital, famasi, ak lòt pwofesyonèl swen sante lokal.

Avantaj Florida KidCare gen bagay sa yo ak plis toujou:

Benefits include Doctor Visits Vizit Kay Doktè
Benefits include Surgeries Operasyon
Benefits include Check-ups Egzamen Woutin
Benefits include Immunizations Vaksinasyon
Benefits include Vision & Hearing Swen Zye ak Zòrèy
Benefits include Prescriptions Preskripsyon
Benefits include Dental Care Swen Dan
Benefits include Emergencies Ijans
Benefits include Hospital Stays Jou Entène Lopital
Benefits include Mental Health Sante Mantal
Continue

Pwogram Florida Kidcare Yo

Florida KidCare se mak ki sou tèt kat pwogram asirans sante gouvènman an finanse yo – Medicaid, MediKids, Florida Healthy Kids ak Children’s Medical Services Managed Care Plan –ki mete ansanm pou bay timoun Florida asirans sante san rete depi yo fèt jiskaske yo gen 18 lane.

Florida KidCare Program Breakdown

SITWÈB SA A SÈVI AK TEKNOLOJI KI KOLEKTE ENFÒMASYON SOU AKTIVITE OU SOU ENTÈNÈT LA. DEPI OU ITILIZE SITWÈB SA A, SA VLE DI OU DAKÒ POU NOU ITILIZE TEKNOLOJI SA YO. OU KA JWENN PLIS ENFÒMASYON SOU TEKNOLOJI SA YO LA A. SI OU PA DAKÒ, PA SÈVI AK SITWÈB SA A.