Kalkilatè Kalifikasyon

Si ou enterese aplike pou Pwoteksyon Asirans Florida KidCare pou pitit ou (yo), itilize kalkilatè kalifikasyon senp sa a pou estime peman asirans ou pa mwa. Pifò fanmi yo pa peye anyen ditou epi anpil peye apeprè $15 oswa $20 pa mwa pou tout timoun ki lakay yo.

Pou kalifye pou pwoteksyon asirans KidCare, yon timoun dwe se yon sitwayen ameriken oswa yon imigran k ap viv legalman nan peyi a epi li dwe satisfè tout lòt kondisyon yo pou li kalifye. Chwa pwoteksyon yo disponib pou kalifye timoun yo depi nan moman yo fèt jouk nan laj 18 tan.

enpòtan: Rezilta ou yo ka gen pou satisfè presizyon enfòmasyon ou bay yo. Kalkilatè pa garanti n ap aksepte aplikasyon ou.

Tanpri ranpli tout espas yo.

DO Include:

  • Your spouse
  • Your children under 21 who live with you
  • Your unmarried partner who needs health coverage
  • Anyone you include on your tax return, even if they don’t live with you
  • Anyone else under 21 who you take care of and lives with you

You DON’T have to include:

  • Your unmarried partner who doesn’t need health coverage
  • Your unmarried partner’s children
  • Your parents who live with you, but file their own tax return (if you’re over 21)
  • Other adult relatives who file their own tax return

 

Pran revni brit la (lajan ou touche nan yon ane almannak 12 mwa anvan yo retire nenpòt dediksyon) pou chak moun ki nan fanmi ou epi adisyone yo ansanm. Kantite lajan sa a ap reprezante Revni Anyèl ou.

SITWÈB SA A SÈVI AK TEKNOLOJI KI KOLEKTE ENFÒMASYON SOU AKTIVITE OU SOU ENTÈNÈT LA. DEPI OU ITILIZE SITWÈB SA A, SA VLE DI OU DAKÒ POU NOU ITILIZE TEKNOLOJI SA YO. OU KA JWENN PLIS ENFÒMASYON SOU TEKNOLOJI SA YO LA A. SI OU PA DAKÒ, PA SÈVI AK SITWÈB SA A.