Ou kapab enskri pitit ou(yo) nan plan Florida Healthy Kids plan nenpòt lè

Florida Healthy Kids is KOUNYE Pi Bon Pase Anvan

Florida Healthy Kids ofri sèvis sante bon kalite, ki konsantre sou timoun ak konplè pou timoun ki gen laj 5 ane jiska 18 tan, epi ki pa kalifye pou Medicaid. Pi bon pati a? Apati 1ye janvye, 2020, tout manm yo pral resevwa plis avantaj pase anvan, tout sa pou gratis.

illustrative element with no text equivalent illustrative element with no text equivalent
illustrative element with no text equivalent illustrative element with no text equivalent illustrative element with no text equivalent illustrative element with no text equivalent illustrative element with no text equivalent illustrative element with no text equivalent

Manm ki gen peman konplè yo pral wè:

 • • Pa gen franchiz medikal oswa franchiz famasi
 • • Pa gen frè pou peye pou ko-asirans
 • • Kopeman redui ($5-$10)

Si ou deja gen asirans pou pitit ou, oswa si pitit ou pa gen pwoteksyon asirans nan moman an, anvizaje Florida Healthy Kids pou pwoteksyon asirans pitit ou jodi a menm! Aplikasyon an gratis epi enskripsyon an lib pandan tout ane a.

scroll down for more Image of mother using computer while children play
illustrative element with no text equivalent illustrative element with no text equivalent illustrative element with no text equivalent

Konpare Plan yo

Konpare plan asirans pitit ou nan moman an epi wè si nou se yon pi bon plan pou fanmi ou!

depans avèk lajan pòch pou Florida Healthy Kids Out-of-Pocket Costs Apati 1ye Janvye 2020 Plan Asirans Sante Pitit ou nan Moman an
Franchiz medikal $0
Franchiz pou famasi $0
Kopeman $0
Sèvis pou Pasyan ki Entène $0
Sèvis pou Pasyan ki pa Entène Jiska yon kopeman $5
$0 pou swen prevantif
kopeman $5 pou chak vizit nan klinik
Sèvis nan Matènite ak Swen Tibebe $0 check
Sèvis Grèf Ògàn $0 check
Sèvis nan Mezon Retrèt $0 check
Ekipman Medikal Dirab ak Aparèy Pwostetik $0 check
Preskripsyon yo Kopeman $5 pou chak preskripsyon pou apeprè yon kantite medikaman pou 31 jou
Sèvis Swen Sante Mantal check
Pasyan ki entène - $0
pasyan ki pa entène- kopeman $5 pou chak vizit nan klinik
Abi Alkòl oswa Dwòg check
Pasyan ki entèn - $0, Pasyan ki pa entène - kopeman $5 pou chak vizit nan klinik
Sal ijans check
Kopeman $10 pou chak vizit (ki anile si PCP ou admèt ou epi ba ou otorizasyon)
Sèvis Swen Sante nan Kay Kopeman $5 check
Sèvis nan Lospis Kopeman $5 check
Sèvis Swen Zye check
Kopeman $5 dola pou chak vizit
Kopeman $10 dola pou lantiy korektif
Sèvis Transpò nan Saldijans Kopeman $10 pou chak deplasman check


Pou jwenn plis enfòmasyon sou chanjman plan yo oswa si fanmi ou kalifye, ou kapab ale nan FAQs nou.

Continue
illustrative element with no text equivalent illustrative element with no text equivalent

Pi Bon Avantaj

Bon Kalite Pwoteksyon

Deziyen sitou avèk timoun nan lide nou. Se rezon sa a ki fè pwoteksyon nou bay timoun ki jwenn sèvis yo bezwen nan chak etap kwasans ak devlopman yo.

Tout plan nou yo ofri yon chwa doktè lokal, dantis lokal, espesyalis lokal, lopital lokal, famasi lokal ak lòt pwofesyonèl sèvis swen dan.

Nouvo Avantaj Bonis Gratis

Nan ane 2020, nouvo avantaj bonis gratis pral disponib pou moun ki nan Florida Healthy Kids:

CVS pharmacy discount card

Kat rabè pou itilize nan famasi CVS

Weight management program tools

Zouti pwogram pou knotwole paw kò ou

Water safety/ swim lessons

Sekirite nan dlo/leson natasyon

Transportation assistance

Ed nan transpò

Tobacco/vaping and substance use cessation programs

Pwogram pou sispann tabak/ fimen ak itilizasyon alkòl/ dwòg

24-hour nurse and behavioral health phone lines

Liy telefòn pou kontakte enfimyè 24 èdtan pa jou ak liy telefòn pou sante konpòtmantal

Aplikasyon yo louvri

Li fasil pou aplike, nenpòt lè nan ane a. Nou ede ou jwenn pi bon plan sante a pou fanmi ou, kit se avèk yon plan Florida Healthy Kids oswa yon lòt pwogram Florida KidCare.

illustrative element with no text equivalent illustrative element with no text equivalent

Kalkilatris Kalifikasyon

Fè estimasyon peman asirans OU pa mwa

Depi nesans jiska laj 18 tan, timoun Florida yo kalifye pou pwoteksyon depi nan tèt jouk nan zòtèy , menmsi youn oswa toulède paran yo ap travay. Si ou enterese aplike pou asirans Florida KidCare pou pitit ou (yo), itilize kalkilatè kalifikasyon senp sa a pou estime kantite lajan peman pa mwa o ta vin ye. Pifò fanmi yo pa peye anyen ditou, epi anpil ladan yo peye egzakteman $15 oswa $20 pa mwa pou tout timoun ki nan fanmi yo.

Tanpri ranpli tout espas yo.

DO Include:

 • Your spouse
 • Your children under 21 who live with you
 • Your unmarried partner who needs health coverage
 • Anyone you include on your tax return, even if they don’t live with you
 • Anyone else under 21 who you take care of and lives with you

You DON’T have to include:

 • Your unmarried partner who doesn’t need health coverage
 • Your unmarried partner’s children
 • Your parents who live with you, but file their own tax return (if you’re over 21)
 • Other adult relatives who file their own tax return

 
$

Pran revni brit la (lajan ou touche nan yon ane almannak 12 mwa anvan yo retire nenpòt dediksyon) pou chak moun ki nan fanmi ou epi adisyone yo ansanm. Kantite lajan sa a ap reprezante Revni Anyèl ou.

Pou kalifye pou asirans Florida KidCare, yon timoun dwe se yon sitwayen Etazini oswa imigran ki gen rezidans legal epi li dwe satisfè tout lòt kondisyon kalifikasyon yo. Chwa pwoteksyon yo disponib pou kalifye timoun yo depi lè yo fèt jouk nan fen laj 18 tan.

Enpòtan: Rezilta ou yo depannde presizyon enfòmasyon ou bay yo. Kalkilatè sa a pa garanti n ap aksepte aplikasyon ou ni li pa detèmine si pitit ou kalifye.

OU GEN KESYON?

Ou kapab kontakte Florida KidCare nan nimewo 1-888-540-5437 Lendi-Vandredi 7:30 a.m. – 7:30 p.m. (Lè Zòn Lès) oswa imèl nou nan connect@healthykids.org.

SITWÈB SA A SÈVI AK TEKNOLOJI KI KOLEKTE ENFÒMASYON SOU AKTIVITE OU SOU ENTÈNÈT LA. DEPI OU ITILIZE SITWÈB SA A, SA VLE DI OU DAKÒ POU NOU ITILIZE TEKNOLOJI SA YO. OU KA JWENN PLIS ENFÒMASYON SOU TEKNOLOJI SA YO LA A. SI OU PA DAKÒ, PA SÈVI AK SITWÈB SA A.