Kids Oughta be covered

1-888-540-5437

TTY 1-800-955-8771

Ak Florida KidCare, Leta laflorid ofri yon asirans lasante ki kouvri timoun depi yo fèt jis lè yo gen 18 an, menm si toude paran pitit la ap travay.

Kalifikasyon

Florida KidCare se yon pwogram pou timoun, li pa sèvi moun majè. Pou l resevwa èd siperyè timoun lan fèt pou l:

 • Poko gen laj 19 an epi yo
 • Pa gen asirans lasante epi yo
 • Yo kalifye dapre renvi yo
 • Se sitwayen Ameriken oubyen etranje ki kalifye epi yo
 • Pa elijib pou Medicaid
 • Pou li pa nan okenn etablisman piblik

Fanmi ki pa kalifye pou yo resevwa èd nan peman prim yo ka achte Florida KidCare (MediKids oubyen Healthy Kids) nan to prim « pri nòmal ».

Rele 1-888-540-5437 pou plis enfòmasyon.

Pri

 • Pa gen frè pou peye pou Medicaid pou timoun (KidCare Medicaid).
 • Pou lòt pwogram Florida KidCare, frè pa mwa pral depann de konbyen moun ki nan fanmi a epi de salè fanmi a. Pifò nan fanmi yo peye $15 oubyen $20 pa mwa. Nou va fè ou konnen si ou ta gen pou peye plis.
 • Si ou voye yon chèk oubyen yon money order, ekri li bay Florida KidCare. Pa voye kash. Nou va ranbouse ou peman a, si pitit ou (oubyen pitit ou yo) kalifye pou Medicaid oubyen pa kalifye pou asirans lan.
 • Ou ka gen pou peye yon ti frè oswa yon kotizasyon pou enpe sèvis.
 • Yon timoun ki manm nan yon tribi endyen ameriken oubyen tribi moun natif natal Alaska ki rekonèt pa gouvèman an ka kalifye pou asirans Florida KidCare gratis.

Plis Enfòmasyon: Granmè ak granpè | Non-sitwayen ki kalifyi


Rapèl Enpòtan

Ou kapab aplike pou Florida KidCare si pitit ou a gen lòt asirans medikal kounye a. Nou sijere ou kenbe asirans medikal pitit ou an genyen kounye a jiskaske ou resevwa yon lèt apwobasyon nan men Florida KidCare pou kite ou konnen lè nouvo kouvèti Florida KidCare pitit ou a pral kòmanse. Kouvèti Florida KidCare kòmanse nan premye jou a nan mwa a apre ou fin fè premye peman prim ou an.

Si prim mansyèl Florida KidCare ou an se $ 15 oswa $ 20, pitit ou pa ka gen lòt asirans medikal avèk kouvèti Florida KidCare anmenmtan. Ou pral bezwen pou anile lòt asirans medikal pitit ou an anvan nouvo kouvèti Florida KidCare la kòmanse. Sa se yon lwa federal. Tanpri rele sèvis konsomatè Florida KidCare nan 1-800-821-5437 si w ta genyen kesyon.

Retounen nan tèt

How KidCare Covers Children

Li gen kat seksyon diferan. Lè ou fè aplikasyon pou asirans, Florida KidCare pral tcheke pou wè nan ki seksyon pitit ou ka kalifye dapre laj li ak salè fanmi an.

MEDIKIDS

pou timoun san asirans ki gen ant laj 1 an ak laj 4 an.

HEALTHY KIDS

pou timoun san asirans ki gen ant laj 5 kan ak laj 18 an.

CHILDREN'S MEDICAL SERVICES MANAGED CARE PLAN

pou timoun apati jou yo fèt jiska 18 lane ki pa gen asirans men ki bezwen swen medical espesyal.

MEDICAID

pou timoun depi yo fèt jiskaske yo gen laj 18 an.
Yon timoun ki gen lòt asirans medikal kapab toujou kalifye pou Medicaid.

Men enpe nan sèvis Florida KidCare kouvri:

 • vizit kay doktè
 • egzamen ak piki
 • lopital
 • chiriji
 • preskripsyon
 • ijans
 • zye ak zòrèy
 • dantis
 • swen lasante mantalAjans Nou Asosye Ak Yo

Pwogram asirans sante pou timoun eta a ki rele Florida KidCare gen kat ajans li asosye ak yo. Lè w mande pou ba ou asirans la, Florida Kidcare ap verifye pou ki pati pitit ou a kapab kalifye daprè laj li ak kantite lajan fanmi an fè:

Agency for Health Care Administration (Ajans Pou Administrasyon Swen Sante) administre sèvis Medicaid ak pwogram MediKids pou timoun ki gen 1 jiska 4 lane. An plis ajans la travay ak gouvènman federal la pou garanti pwogram Florida KidCare a respekte tout lwa ak règ federal.
Department of Children and Families (Depatman Timoun ak Fanmi) detèmine ki moun ki kalifye pou pwogram Medicaid la epi li administre Rezo Sante Konpòtmantal la pou timoun 5 jiska 18 lane ki gen gwo pwoblèm emosyonèl.
Department of Health (Depatman Lasante) administre Rezo Sèvis Medikal Timoun (CMS) pou timoun ki gen bezwen espesyal pou sante yo kòmanse a ti bebe ki fenk fèt jiska 18 lane epi lajan fanmi yo fè jiska 200% nivo pòvrete federal la.
Florida Healthy Kids Corporation (Kòporasyon Timoun An Sante Florida) administre pwogram Florida Healthy Kids la pou timoun 5 jiska 18 lane. Epi tou kòporasyon sa a detèmine ki moun ki kalifye pou pati pwogram nan ki pa Medicaid, resevwa prim chak mwa, epi jere sant apèl sèvis kliyantèl la.

SIT ENTÈNÈT SA A ITILIZE ZOUTI ENFÒMASYON KI GEN LADANN BONBON YO AK LÒT TEKNOLOJI KI MENM JAN AN LÈ W ITILIZE SIT ENTÈNÈT SA A, OU DAKÒ POU ITILIZE ZOUTI SA YO. OU KA APRANN PLIS BAGAY SOU ZOUTI SA YO ISIT LA. SI W PA DAKÒ, PA SÈVI AK SIT ENTÈNÈT SA A.